ทางบริษัทรับจัดทำโครงการประหยัดพลังงาน โดยไม่ต้องลงทุนก่อน โดยทางบริษัทจะเข้าทำการเก็บข้อมูล
ประมาณการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือนพร้อมติดตั้งสินค้าตัวอย่างและติดตั้งมิเตอร์ตรวจวัดหน่วยค่าไฟฟ้า
เพื่อทำการคำนวนเปรียบเทียบส่วนต่างของค่าไฟฟ้าที่ลดลงภายหลังทำการติดตั้งทดแทนโคมไฟเก่า
เพื่อนำเงินส่วนต่างมาใช้ผ่อนชำระค่าสินค้าของทางบริษัท โดยจะมีการตกลงทำสัญญาระยะยาว 2-3 ปี
ขึ้นอยู่กับปริมาณค่าไฟฟ้าที่ลดลงได้ในแต่ละเดือนของโครงการนั้นๆ โดยจะมีขั้นตอนการจัดทำโครงการ
ภายในระยะเวลา 30 วัน