ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายหลอดไฟประหยัดพลังงาน LED ภายใต้แบรนด์ ECOLITE
นำเข้าสินค้าจากฐานการผลิตในประเทศจีนและไต้หวัน ออกแบบ วิจัย และพัฒนา
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ส่องสว่างหลากหลายประเภทให้ความสำคัญในการผลิตสินค้าที่
ได้คุณภาพ เพื่อตอบสนองความ ต้องการของตลาดทั้งภาครัฐและหน่วยงาน
เอกชนจุดมุ่งหมายเพื่อขึ้นเป็นผู้นำใน ด้านแสงสว่างและการประหยัดพลังงาน
ก่อตั้งขึ้นในปี คศ.1996 โดยนาย จอห์น อี้ เฉียง ประธานกรรมการ
บริษัท แซมซั่น คอนแทรคเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
ที่มีประสบการ์ณรับเหมาโครงการใหญ่ ทั้งในส่วนของงานโครงสร้าง
งานระบบทั้งภาครับและเอกชน ต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า 30 ปี
ก่อนเริ่มนำเข้าหลอดไฟประหยัดพลังงานประเภทเซรามิค เมทัล ฮาไลค์
มาเพื่อใช้ในโครงการที่รับเหมาอยู่ในขณะนั้น ก็ได้มีเทคโนโลยีใหม่
คือหลอดไฟ LED เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นในต่างประเทศ จึงได้มีการนำ
เข้ามาทดสอบใช้ในโครงการ ซึ่งหลอดประเภทนี้สามารถประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าได้มากเกินกว่า 50 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีหลอดไฟแบบเก่า
จึงได้เล็งเห็นว่าอนาคต เทคโนโลยีการประหยัดพลังงานจะเข้ามามีบทบาทสำคัญ
ในการรักษาสภาวะแวดล้อมของโลก อันเนื่องมากจากปัญหาภาวะโลกร้อน
ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน จึงได้จดทะเบียน
การค้าภายในใต้แบรนด์ Ecolite (อีโค่ไลท์)ภายใต้สโลแกน
Brighten the world เพื่อเริ่มนำเข้าเทคโนโลยี หลอดไฟ LED
ตั้งแต่ปี คศ.2001 เป็นต้นมาเริ่มต้นนำเข้าสินค้า จากหลากหลายฐานการผลิต
โดยได้เน้นสินค้าประเภทหลักเป็นโคมไฟที่ใช้ภายในโรงงานเช่น
Highbay,Floodlight,Tube,Street Light เป็นต้นทางบริษัทได้ทำการปรับปรุง
ทั้งในด้านของรูปแบบสินค้าคุณภาพสินค้าและพัฒนาบริการต่างๆให้ครอบคลุมเรื่อยมา

เนื่องจากสภาวะสถานการณ์ปัจจุบัน หลายๆองค์กรเริ่มมองเห็นความสำคัญ
ในการใช้พลังงานด้านไฟฟ้าเพื่่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนในการใช้
พลังงานไฟฟ้า เพื่อความคุ้มค่าของระบบแสงสว่างที่่ใช้งานอยู่ ตามนโยบาย
การลดการใช้พลังงานของภาครัฐ โดยทางบริษัทได้มองเห็นการลดพลังงาน
ในด้านระบบไฟแสงสว่างของโรงงาน ซึ่งเป็นปัจจัยลำดับต้นๆของการใช้พลังงาน
รวมเป็๋นหนึ่งในต้นทุนของการผลิตสินค้าภายในโรงงานเพราะระบบไฟแสงสวา่ง
ภายในโรงงานนั้น มีความจำเป็นในการผลิตสินค้าต่างๆ จึงเห็นสมควรปรับเปลี่ยน
เพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยทางบริษัทมุ่งเน้นที่จะนำเสนอโคมไฟส่องสว่าง
โดยการเปลี่ยนชนิดของหลอดให้ใช้กำลังไฟฟ้าน้อยลง และ ประสิทธิภาพ
ในการใช้งานดีขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยที่จะส่งผลโดยตรงในเรื่องของต้นทุนการผลิต
สินค้าของทางโรงงาน โดยเทคโนโลยีหลอดไฟ LED เป็นหลอดไฟที่ใช้
พลังงานไฟฟ้าน้อยลงจากเทคโนโลยีหลอดไฟแบบเก่า ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันมาก
เกินกว่า 50-70% ให้ค่าความส่องสว่างมากกว่า ความทนทานและอายุการ
ใช้งานมากกว่า รวมถึงเป็นการช่วยลดการทำงานของระบบปรับอากาศโดยอ้อม
เพราะหลอดประเภท LEDจะไม่คลายความร้อนที่ส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิของ
ห้องโดยตรง ส่วนใหญ่ของทุกองค์ในภาครัฐและเอกชนจึงหันมาใช้และมองเห็น
ความสำคัญของโคมไฟประเภทนี้มากขึ้น เห็นได้จากโครงการต่างของทางภาครัฐ
และองค์กรเอกชนใหญ่ๆ ซึ่งช่วยลดต้นทุนของผลผลิตมวลรวม ภายในประเทศ
ได้มากและช่วยลดปริมาณการนำเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นปริมาณส่วน
ใหญ่ของไฟฟ้าในบ้านเราที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน